home 首頁 navigate_next 期刊瀏覽 navigate_next 當前期刊
當前期刊
學術新秀專域
簡欣儀 Chien, Hsin-Yi
關鍵字: 鄭文公問太伯 太伯 師之佢( 巨)鹿(虎) 詹父 堵之俞彌
Keywords: Zheng Wengong wen Tai Bo, Tai Bo, Shi Zhi Ju Hu, Zhan Fu, Du Zhi Yu Mi
一般論文
鍾哲宇 Chung, Che-Yu
關鍵字: 蒙學報 識字啟蒙 說文解字 晚清 漢字教育
Keywords: Meng xue bao, Literacy enlightenment, Shuo wen, late Qing Dynasty, Chinese character education
一般論文
黃聖松 Huang, Sheng-Sung
關鍵字: 《春秋經》 《左傳》 衛國 六卿 世卿
Keywords: Chūn Qiū Jīng, Zuǒ Zhuán, Wèi State, Qīng, Six Qīngs
2023/06
No.48